อบรมเรื่องการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson (หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์)

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเรื่องการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson (หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์) ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยได้รับเกียรติในการกล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และวิทยากร คือ นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์, นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี,นายรวิภาส ภูแสง และนางนฤมล น้อยนรินทร์ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดสื่อ Video – base Lesson ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นและเพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top