อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงเช้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 1 และช่วงบ่าย การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 1  ซึ่งมีทีมวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในการบรรยาย และให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งทีมวิทยากรประกอบไปด้วย ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร  ผศ. ดร. พงษ์พิทยา สัพโส  ดร. สามารถ สิงห์มา  และนายระบิล ภักดีผล หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้  ส่วนผู้ช่วยวิทยากรประกอบไปด้วย นางสาวณิชาพัฒน์ มั่นคง  นางสาววนิดา สุขโข  และนางนฤมล น้อยนรินทร์ ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top