อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้น 6 โดย รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดโครงการอบรมนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

Scroll to Top