อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ โครงการ Chevron Enjoy Science

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จากความร่วมมือระหว่างสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูคณิตศาสตร์ และพัฒนาวิชาชีพครูให้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

 

Scroll to Top