อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware Basic

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware Basic วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักนวัตกรรมฯ ชั้น 7 โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญถึงการประยุกต์ใช้ Mobile เพือการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี ซึ่งสร้างโดยโปรแกรม Adobe Captivate และได้รับเกียรติการเป็นวิทยากรจาก ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ บรรยายเรื่องหลักการออกแบบและเขียน story board เพื่อใช้ในการสร้าง Courseware และนายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี บรรยายเรื่อง ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อสร้าง Courseware เบื้องต้น เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning และออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

Scroll to Top