อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker และ Enjoy Science E-learning

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ Chevron Enjoy Science ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker และ Enjoy Science E-learning ให้กับครูวิทยาศาสตร์ในโครงการกว่า 160 คน โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม รวมทั้งคุณเกศรา อมรวุฒิวร ตัวแทนสถาบันคีนันได้ร่วมกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker โดยมี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้งานแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker และกลุ่มภารกิจ E-learning บรรยายเรื่อง Enjoy Science E-learning ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ

Scroll to Top