อบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware Advance

อบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware Advance (หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware) วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งวันนี้ได้มีการบรรยายและปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม Adobe Captivate การ Insert เครื่องมือต่างๆ รวมถึงปฏิบัติการสร้างสื่อ Courseware ตามเนื้อหาและรูปแบบที่เตรียมมา วิทยากร คือ คุณนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี

Scroll to Top