อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยากรคือ คุณจักรกฤษณ์ มุขพรหม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ด้านการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป

Scroll to Top