อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จำนวน 67 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรกฤษณ์ มุขพรหมและคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา

Scroll to Top