อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วันที่ 26-28 กันยายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยากรคือ คุณจักรกฤษณ์ มุขพรหม โดยเนื้อหาการอบรมมีทั้งหมด 7 โมดูล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศักษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top