อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนสิงหาคม 2559

อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 วิทยากรคือ คุณจักรกฤษณ์ มุขพรหม เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

Scroll to Top