อบรมการออกแบบไตเติ้ลรายการโทรทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe after effect

อบรมการออกแบบไตเติ้ลรายการโทรทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe after effect วิทยากรโดย นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และนายเขษมศักดิ์ เมื่องสนธิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยวิทยากรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมฯ

Scroll to Top