อบรมการสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส

อบรมการสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล และคณะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น และคณะ
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น

Scroll to Top