อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ 3มิติ ขั้นสูง

เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ 3มิติ ขั้นสูง ให้กับเครือข่ายผลิตสื่อและ e-Learning มข.

\"\" \"\"

การใช้งานโปรแกรม Autodesk MAYA เพื่อสร้างสื่อสามมิติ (3D) ขั้นสูง หลักสูตรสำหรับเครือข่ายผลิตสื่อและ e-Learning บุคลากรด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร 18 ชม. ได้รับเกียรติจาก อ.จีราวุฒิ บุญช่วยนำผล อาจารย์พิเศษจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นวิทยากร

\"\" \"\"
Scroll to Top