อบรมการพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) / กลุ่มที่ 2

อบรมการพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) / กลุ่มที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยวิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

Scroll to Top