อบรมการบริหารจัดการ Server Moodle

นายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ E-Learning ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมการบริหารจัดการ Server Moodle ให้กับบุคลกร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561

Scroll to Top