ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม “การออกแบบและพัฒนาบทเรียน E-LEARNING เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่”

หัวข้อ
  1. การออกแบบการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom บนแพลตฟอร์ม e-learning
  2. การสร้างและบริหารจัดการ LMS
  3. กลยุทธ์การโค้ชและการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือดิจิทัล
  4. การใช้สื่อและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
รูปแบบ Onsite (เปิดอบรม 2 รอบ)
        รอบที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566, 09.00 – 16.00 น.
        รอบที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2566, 09.00 – 16.00 น.
 
สถานที่
        ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 
วิทยากรโดย
  1. ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
  2. ผศ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
  3. คุณระบิล ภักดีผล Admin ระบบ KKU e-learning
  4. ดร.ยุทธนา สุมามาลย์ Admin ระบบ KKU e-learning
  5. คุณมณฑิชา พิทยาเสถียร Admin ระบบ KKU e-learning
สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
        📧 ltic.edu@kku.ac.th
        ☎ เบอร์ภายใน 42510, 42511
        📞 โทร 098-9263653
Scroll to Top