หลักสูตร\”ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา\”รุ่นที่10

[:th]หลักสูตร\”ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา\”รุ่นที่10 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมลกลกิจ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้
นำโดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เป็นวิทยากรร่วมกับ ผศ.นสพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในฐานะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึง เข้าใจถึงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
**ขอบคุณรูปภาพจาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[:en]หลักสูตร\”ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา\”รุ่นที่10 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมลกลกิจ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้
นำโดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เป็นวิทยากรร่วมกับ ผศ.นสพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในฐานะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึง เข้าใจถึงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
**ขอบคุณรูปภาพจาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[:]

Scroll to Top