สำนักนวัตกรรมฯ ได้รับเกียรติต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักนวัตกรรมฯ ได้รับเกียรติต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสารสนเทศ จำนวน 5 คน

\"\" \"\"

เนื้อหาการศึกษาดูงานด้าน digital learning โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีหน้าที่คล้ายคลึงกับทางสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงจะร่วมเป็น partner ในการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน มีกำหนดดูงานตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ด้วยการต้อนรับจาก ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการฯ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรสำนักนวัตกรรมฯ

\"\" \"\"
Scroll to Top