สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 การวางแผนการปฏิบัติงาน ระยะที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ซึ่งท่านได้ให้นโยบายและ concept การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละ project เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสวิเคราะห์งานของตนเองและมีส่วนร่วมในการคิดแผนและกิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

Scroll to Top