สัมมนา เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Capitvate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

สัมมนา เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Capitvate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ SmartPhone เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ เป็นวิทยากร

Scroll to Top