สัมมนาเพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักไอทีและสำนักทะเบียน จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) สำหรับสถานศึกษา ณ ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบในสถาบันการศึกษาต่างๆ

Scroll to Top