สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน วันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 ณ จ.จันทบุรี เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนางาน รวมถึงมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับคนในองค์กร

Scroll to Top