สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม

 

\"\"\"\"

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดการสัมมนา “การเขียนโครงงานคุณธรรม” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 โดยรับเกียรติจาก อาจารย์ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยประธานโครงการทำความดีเพื่อ มข. ผศ.นิภา มิลินทวิสมัย ได้กล่าวรายงาน ผลการดำเนินงานของโครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 1-5 และกล่าวถึงการดำเนินงานในรุ่นที่ 6 ที่ได้เพิ่มรูปแบบการจัดทำโครงงานคุณธรรม เป็น 2 รูปแบบ คือ จากการรวมกลุ่มของนักศึกษา และการทำโครงงานจากกิจกรรมจากรายวิชาที่เรียนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาโครงงาน

\"\"\"\"
ในการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ โครงงานคุณธรรมได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส จากค่ายวัยใสและโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” เป็นพระวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “การจัดทำโครงงานคุณธรรม : เทคนิคการทำความดีอย่างเป็นระบบเพื่อ มข.” ในการสัมมนาได้มีการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงงานคุณธรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มตามสายสาขาของนักศึกษาที่เข้าร่วม โดยมี ผศ.วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ ผศ.พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์ ผศ.พิศมัย มะลิลา รศ.มณีรัตน์ ภัทรจินดา ซึ่งเป็นคณะกรรมการโครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6 เป็นวิทยากรให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม โดยได้ให้นักศึกษาส่งแบบเสนอโครงงานคุณธรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 และส่งตัวแทนในการนำเสนอโครงงานคุณธรรม ในวันที่ 18 กันยายน 2557
สามารถชมการบรรยายย้อนกลังได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=klT52AlNcMM
ข่าว : นภาพัฒน์ ชาญสมร

 

Scroll to Top