ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมหนุนอาจารย์มข.ใช้ e-Learning

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้นำ Moodle มาใช้เป็นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning เพิ่มเติมความสามารถของซอฟต์แวร์ให้รองรับการใช้งานให้ได้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการสร้างบทเรียนออนไลน์บนระบบ e-Learning เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบ่งระดับการเรียนรู้เป็นสองระดับ คือ ขั้นเริ่มต้น (Basic) และ ขั้นสูง (Professional) ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2563 ช่วงเช้าเป็นการอบรมระดับ Basic และช่วงบ่ายเป็นการอบรมระดับ Professional รับ Class ละ 25 คน โดยในวันที่ 7-9 มกราคม 2563 ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้อง NK 6104 Smart Classroom คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม วิทยาเขตหนองคาย

ทีมวิทยากรประกอบด้วย ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส ดร.สามารถ สิงห์มา และนายระบิล ภักดีผล หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมผู้ช่วยวิทยากรประกอบไปด้วย นางสาวณิชาพัฒน์ มั่นคง นางสาววนิดา สุขโข และนางนฤมล น้อยนรินทร์ จากงานพัฒนาการเรียนการสอน มีอาจารย์เข้าร่วมอบรมกว่า 143 คน โดยแบ่งเป็นระดับ Basic 72 คน และระดับ Professional 71 คน

ข่าว : กมลพร อรรคฮาต

Scroll to Top