ศูนย์นวัตกรรมฯ คว้า 2 รางวัลด้านผลิตภัณฑ์/ สิ่งประดิษฐ์/ IT (Product Innovation)

ศูนย์นวัตกรรมฯ คว้า 2 รางวัลด้านผลิตภัณฑ์/ สิ่งประดิษฐ์/ IT (Product Innovation) ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (The 11th KKU Show and Share)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้ารับรางวัลประเภทผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานประจำ ด้านผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์/ IT (Product Innovation) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “การพัฒนาดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม KKUx เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน”

รางวัลชมเชย ผลงาน “ระบบการทดสอบสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดประเภทดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 31 ผลงาน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : กองสื่อสารองค์กร/กมลพร

Scroll to Top