ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้บริการระบบ Video Conference ในการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

        วันที่ 26 กันยายน 2565 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้บริการระบบ Video Conference ในการจัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ผ่าน zoom meeting จัดโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 300 คน ณ ห้อง Main Studio KKU Production House อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top