ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา ดูงานด้านระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิทยา สัพโส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการองค์กรในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการนำเสนอในเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล เช่น ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ การจัดอบรม การผลิตและให้บริการ Production House ในการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6-7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top