รู้รอบ TQF ก่อนเปิดเทอม

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SCAN TQF ก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นวิทยากร

\"\"\"\"
ใน การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการอธิบายหลักการของ TQF (มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) โดย รองศาสตราจารย์ชัยชาญ วงศ์สามัญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย โดยได้มีการวิเคราะห์ มคอ. 2 3 และ 4 ของอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ และการมีการปรับปรุง มคอ. 3 เช่น การเขียนแผนการสอน (หมวด 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5-1 ด้าน รวมถึงการประเมินผลการสอน โดย ผศ.นิภา มิลินทวิสมัย ผศ.วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ อาจารย์จุดภูมิ เขตจัตุรัส และอาจารย์ศิริพงษ์ เพียศิริ

\"\"\"\"

 
ข่าว : นภาพัฒน์ ชาญสมร
ภาพ : กฤตพร อรรคฮาต

 

Scroll to Top