ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในหัวข้อเรื่อง Pedagogies & Technology : Flipped Learning, Ubiquitous Learning, cloud Learning และ Outcome-based Trucking ให้กับอาจารย์กว่า 80 คน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

Scroll to Top