ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2559

ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2559
ประเภทที่ 1 เป็นตำราซึ่งอยู่ระหว่างการเขียน หรือเรียบเรียง

[gview file=\”http://ltic.kku.ac.th/new2016/wp-content/uploads/2017/02/ประกาศผลปี59.pdf\” height=\”1000px\” width=\”1000px\” save=\”1\”]

Scroll to Top