ปิดปรับปรุงระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาและใช้หลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 มาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการดำเนินการของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษาได้

ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงใคร่ขอดำเนินการปิดปรับปรุงระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะเริ่มใช้ระบบใหม่เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าจองวันและเวลาสอบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. และเริ่มดำเนินการจัดสอบในวันที่ 1 สิงหาคม 2559เป็นต้นไป

 

 

 

Scroll to Top