ปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะกรรมการ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรปรับปรุง 2559) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและดำเนินการจัดทำข้อสอบให้สอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

Scroll to Top