ประชุม เตรียมงานและรายงานความก้าวหน้าของการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

ประชุม เตรียมงานและรายงานความก้าวหน้าของการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้กำหนดวันจัดอบรมคือ กลุ่มที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 และกลุ่มที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ มีกลุ่มเป้าหมาย คือประธานหลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตร (หรือผู้แทนที่ประธานหลักสูตรฯส่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรม)

Scroll to Top