ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน หัวข้อการใช้งานระบบ open edx และการออกแบบรายวิชาและการผลิตสื่อ โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 24 พ.ย. 59 ณ ห้องอบรม ชั้น 6 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

\"kku_8391\"
\"kku_8393\"
\"kku_8394\"
\"kku_8395\"
\"kku_8396\"
\"kku_8397\"
\"kku_8399\"
\"kku_8402\"
\"kku_8403\"
\"kku_8407\"
\"kku_8408\"
\"kku_8410\"
\"kku_8411\"
\"kku_8412\"
\"kku_8413\"
\"kku_8414\"
\"kku_8417\"
\"kku_8418\"
\"kku_8419\"
\"kku_8421\"
\"kku_8423\"
\"kku_8424\"
\"kku_8425\"
\"kku_8427\"
\"kku_8429\"
\"kku_8430\"
\"kku_8431\"
\"kku_8432\"
\"kku_8434\"
\"kku_8435\"
\"kku_8436\"
\"kku_8437\"
\"kku_8438\"
\"kku_8467\"
\"kku_8468\"
\"kku_8470\"
\"kku_8472\"
\"kku_8474\"
\"kku_8475\"
\"kku_8480\"
\"kku_8481\"
\"kku_8482\"
\"kku_8484\"
Scroll to Top