ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 (ICIE2017)

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (ICIE2017) โดยได้รับมอบโล่เจ้าภาพร่วมการจัดประชุมจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการประชุมวิชาการนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาในบริบทสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop 3 : Smart Inquiry Practice Using iStyle Note Mobile App. ในวันที่ 24-25 พ.ย.60 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top