ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2559

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ รวมทั้งบุคลากรสำนักนวัตกรรมฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 \”Disruptive Innovation in Education\” วันที่ 28-29 ก.ค.59 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ เป็นการประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิ่งในทุกด้าน

Scroll to Top