ประชุมพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)

ประชุมพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) ทั้งหมด 10 รายวิชา ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วิชชิ่งทรีรีสอร์ท ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อรายวิชารูปแบบของการเรียนการสอน

Scroll to Top