ประชุมความร่วมมือ Digital Learning Resourse สำหรับการเรียนการสอนแพทยศาสตร์

[:th]สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ พัฒนา Digital Learning Resourse สำหรับการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการเป็น Smart campus และ Digital Education

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00-12.00 น. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการฯ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มผลิตและบริการสื่อ และหัวหน้ากลุ่ม e-Learning เข้าพบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ ร่วมหารือเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ

\"12186317_760881987372810_4851177858782371212_o\" \"12182859_760881944039481_3183646984651745743_o\"

สื่อการสอนที่จะสามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น เช่น Cloud Technology สื่อ 3 มิติ AR (Augmented Reality) สื่อการสอนรูปแบบ Courseware ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์นั้นเป็นผู้ผลิต Content ส่วนทางสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนจะเป็นผู้ผลิตสื่อ เพื่อให้ได้สื่อที่เป็นนวัตกรรมและช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

\"12186569_760881874039488_7882899731599370810_o\" \"12185312_760881730706169_2085849634505907439_o\"

[:en]สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ พัฒนา Digital Learning Resourse สำหรับการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการเป็น Smart campus และ Digital Education

\"12185162_760881767372832_362825722358707258_o\"
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00-12.00 น. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการฯ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มผลิตและบริการสื่อ และหัวหน้ากลุ่ม e-Learning เข้าพบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ ร่วมหารือเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ

\"12186317_760881987372810_4851177858782371212_o\" \"12182859_760881944039481_3183646984651745743_o\"

สื่อการสอนที่จะสามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น เช่น Cloud Technology สื่อ 3 มิติ AR (Augmented Reality) สื่อการสอนรูปแบบ Courseware ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์นั้นเป็นผู้ผลิต Content ส่วนทางสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนจะเป็นผู้ผลิตสื่อ เพื่อให้ได้สื่อที่เป็นนวัตกรรมและช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

\"12186569_760881874039488_7882899731599370810_o\" \"12185312_760881730706169_2085849634505907439_o\"

[:]

Scroll to Top