ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการ Chevron Enjoy Science

ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกคิด พลังวิทย์ เพื่ออนาคต ระหว่างสถาบันคีนันแห่งเอเซีย นำโดย ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร คุณเชิดชัย แสนสุด และสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 2560 เพื่อนำเสนอ Timeline กิจกรรมประจำปี 2560 ,สรุปกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งบทบาทหน้าที่ประจำปี 2560

Scroll to Top