ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ร่วมกับสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดงานครั้งนี้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ภายใต้กิจกรรมการดำเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนและครู ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกลุ่มปฐมวัย และกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

Scroll to Top