ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือและวางแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธาน มีศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกุล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นกรรมการ

Scroll to Top