ประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงระบบประเมินประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

[:th]\"1441348553979

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นประธานคณะกรรมการ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพในการให้คำปรึกษาด้านเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจะมีการจัดทำคำถามประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

\"1441348575679\"

มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ รวมถึงกระตุ้นการมีบทบาทในการเข้าร่วมประเมินของนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1851/2558 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ได้ระบุให้นักศึกษาทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบลงทะเบียนหากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการเรียนในเทอมนั้นได้จนกว่าจะทำการประเมินให้แล้วเสร็จ[:en]\"1441348553979

The conference of committees for the assessment, improvement of instruction and efficiency September 3, 2015, the Office of Instruction and Innovation held the conference for committees for the assessment, improvement of instruction and efficiency which focused mainly on students. The main committees consist of three experts and other attendees. The first committee member was the director of the Office of Instruction and Innovation (committee chairman). Next was the director of the Bureau of Academic Administration and Development. The third committee is director of Office of Quality Management who was the consultant for the criteria of instructional assessment in higher education qualifications. Moreover, there are questions from students to estimate teaching methods of teachers for the development of future instruction.

\"1441348575679\"

The estimation of teaching methods by teachers from must be completed by the end of September. According to the announcement (number 1851/ 2015) from Khon Kaen University, on the subject of “the estimation of teaching methods by teachers from students,” it is the chance for students to participate in the activity. In addition, the studied results, which will be shown online, will be available to students after the event through the online registration system. Students who do not participate will not be able to see the grades point average (GPA).

 

 

 [:]

Scroll to Top