ประชาสัมพันธ์โครงการ Chevron Enjoy Science นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Chevron Enjoy Science ให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อแนะนำโครงการและเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และได้นำการทดลองวิทยาศาสตร์ไปแสดงให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกการทดลอง โดยครูสลิลทิพย์ พรมย่อง และครูมาริสา เฮียงสา

\"kku_7862\"
\"kku_7863\"
\"kku_7865\"
\"kku_7867\"
\"kku_7868\"
\"kku_7870\"
\"kku_7871\"
\"kku_7872\"
\"kku_7873\"
\"kku_7874\"
\"kku_7875\"
\"kku_7876\"
\"kku_7878\"
\"kku_7879\"
\"kku_7880\"
\"kku_7882\"
\"kku_7885\"
\"kku_7886\"
\"kku_7887\"
\"kku_7888\"
\"kku_7889\"
\"kku_7890\"
\"kku_7891\"
\"kku_7892\"
\"kku_7893\"
\"kku_7900\"
\"kku_7901\"
\"kku_7902\"
\"kku_7906\"
\"kku_7907\"
\"kku_7913\"
\"kku_7914\"
\"kku_7915\"
\"kku_7916\"
\"kku_7917\"
\"kku_7920\"
\"kku_7922\"
\"kku_7923\"
\"kku_7924\"
\"kku_7925\"
\"kku_7926\"
\"kku_7927\"
\"kku_7928\"
\"kku_7929\"
\"kku_7930\"
\"kku_7932\"
\"kku_7933\"
\"kku_7935\"
\"kku_7937\"
\"kku_7938\"
\"kku_7939\"
\"kku_7940\"
\"kku_7941\"
\"kku_7943\"
\"kku_7945\"
\"kku_7947\"
\"kku_7948\"
\"kku_7949\"
\"kku_7950\"
\"kku_7951\"
\"kku_7952\"
\"kku_7954\"
\"kku_7955\"
\"kku_7956\"
\"kku_7957\"
\"kku_7958\"
\"kku_7959\"
\"kku_7961\"
\"kku_7963\"
\"kku_7964\"
\"kku_7966\"
\"kku_7967\"
\"kku_7972\"
\"kku_7973\"
\"kku_7974\"
\"kku_7975\"
\"kku_7976\"
\"kku_7978\"
\"kku_7980\"
\"kku_7981\"
\"kku_7982\"
\"kku_7983\"
\"kku_7984\"
\"kku_7985\"
\"kku_7986\"
\"kku_7989\"
\"kku_7990\"
\"kku_7991\"
\"kku_7992\"
\"kku_7993\"
\"kku_7994\"
\"kku_7995\"
\"kku_7996\"
\"kku_7997\"
\"kku_7998\"
\"kku_8000\"
\"kku_8001\"
\"kku_8003\"
\"kku_8005\"
\"kku_8006\"
\"kku_8008\"
\"kku_8010\"
\"kku_8014\"
\"kku_8015\"
\"kku_8016\"
\"kku_8017\"
\"kku_8018\"
\"kku_8019\"
\"kku_8020\"
\"kku_8022\"
\"kku_8023\"
\"kku_8024\"
\"kku_8025\"
\"kku_8026\"
\"kku_8027\"
\"kku_8028\"
\"kku_8029\"
\"kku_8031\"
\"kku_8032\"
\"kku_8033\"
\"kku_8037\"
\"kku_8038\"
\"kku_8041\"
\"kku_8042\"
\"kku_8043\"
\"kku_8044\"
Scroll to Top