ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

 

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ประเภทที่ 1 ตำราใหม่แบบเค้าโครง

2. ผลการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ประเภทที่ ตำราใหม่พร้อมจัดพิมพ์

 

 

Scroll to Top