ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

[:th]

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558
เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยขอแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนฯ ต่างๆดังนี้

1. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2558
2. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการปรับปรุงตำราเพื่อการจัดพิมพ์ พ.ศ. 2558

โดยกำหนดการทำสัญญารับทุนฯ ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email: swanida@kku.ac.th

[:en]The Office of Instructional Innovation arranges and supports the project for the production of textbooks 2015, also for the support and promotion of teachers from Khon Kaen University, to produce high-quality textbooks which are screened by academic method. The considerations are as follows

1. The result of financial consideration for supporting new textbook production 2015
2. The result of financial consideration for supporting of the improvement in textbook for publishing 2015. 

The service of making contact for receiving the finance is at the conference room, Institute of Learning and Teaching Innovation, Information Building Center, 6th floor. During September: 8-11, 2015 from 9:00 a.m. to 4:30 p.m.

Contact us by Email : swanida@kku.ac.th

 

[:]

Scroll to Top