บุคลากรเข้าร่วมอบรม Design and e-Learning Development workshop

นายระบิล ภักดีผล นักสารสนเทศและหัวหน้ากลุ่มภารกิจ e-Learning และนายสามารถ สิงห์มา นักออกแบบคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมอบรม Design and e-Learning Development workshop จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล THOHUN- National Coordinating United States Agency for International Development (USAID) ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรคือ Dr. Gregory Sales and Dr. Solen Feyissa, education program specialists from University of Minnesota (UMN)

Scroll to Top