บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หนุนการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้ Canva เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” สำหรับบุคลากรภาครัฐจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้ Canva เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” สำหรับบุคลากรภาครัฐจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic ในการนำเสนอข้อมูลอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงพื้นฐานด้านการออกแบบ การเลือกใช้สีและตัวอักษร ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกิจกรรมอบรมประกอบไปด้วย

การกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการและความคาดหวังจากผู้เข้าร่วมอบรม โดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดย นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น

การอภิปรายเรื่อง ความรู้พื้นฐานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดองค์ประกอบงานออกแบบให้สวยมืออาชีพ หลักการเลือกใช้สีและการใช้ตัวอักษร รวมไปถึงแนวทางการออกแบบสื่อประเภทต่างๆ โดย
นางสาวกมลพร อรรคฮาต ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

อภิปรายเรื่อง Canva คืออะไร ทำงานอย่างไร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิงษ์พิทยา สัพโส อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Workshop การลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงานจริง 3 ประเภทประกอบด้วย
Workshop 1 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์  โดยนางสาวกมลพร อรรคฮาต

Workshop 2 การออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ยุทธนา สุมามาลย์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

Workshop 3 การออกแบบงานนำเสนออย่างมืออาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิงษ์พิทยา สัพโส

และปิดท้ายด้วยการให้ผู้เข้าอบรมส่งงานและนำเสนองาน รวมไปถึงการสะท้อนผลการอบรม

โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 60 คน

รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐในส่วนงานอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐในส่วนงานนอกอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top