บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม Workshop พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา MobiLib (Mobile Library) โครงการเผยแพร่สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00-16.00 น. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Information Science: BiS) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาแกนนำ iSchool KKU ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ โดยได้เชิญบุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การผลิต E-book” วิทยากรโดย นางสาวกมลพร อรรคฮาต ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

หัวข้อ “การจัดทำวิดีโอคลิปและการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วย StreamYard วิทยากรโดย นายรวิภาส ภูแสง และ นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ที่เป็นสมาชิก MobiLib และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 39 คน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอบคุณภาพจากนักศึกษาโครงการ MobiLib

Scroll to Top