บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ปฏิบัติงานฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก 290 คน ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง 149 คน ปริญญาโท 1,172 คน ปริญญาตรี 6,387 คน รวม 7,998 คน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับเครือข่ายผลิตสื่อและ e-Learning มข. รับผิดชอบในส่วนของการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งปฏิบัติมาทุกปี และในปีนี้ได้มีการดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ทั้งบริเวณภายในศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก และบริเวณรอบนอกศูนย์ประชุมฯ เพื่อให้ญาติบัณฑิตได้ชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนชมภาพบรรยากาศตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบุตรหลานตน

เพื่อลดความแออัดบริเวณศูนย์ประชุมฯ ได้มีการกระจายจุดถ่ายทอดตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย อาทิ หอศิลปวัฒนธรรม, อาคารจตุรมุข อุทยานเกษตร และตามจุดต่างๆของแต่ละคณะ

ภาพ : กมลพร, เครือข่ายผลิตสื่อฯ

ข่าว : กมลพร อรรคฮาต

Scroll to Top